Privacy Policy

Algemeen

1. Inleiding

1.1 Beschrijving van de organisatie of website 

In het kader van deze privacy policy wordt "Claro", als synoniem gebruikt om naar de organisatie Carwash Holding B.V. te verwijzen. Claro is een vooraanstaande keten van autowasstraten, verspreid door Nederland. Wij zijn toegewijd aan klantvriendelijkheid, duurzaamheid en het leveren van vlekkeloze autowasbeurten. Onze wasstraten keten omvat het eigen Claro merk en diverse lokale wasstraten herkenbaar aan het 'by Claro' logo.

1.2 Claro hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1.3 Als Claro zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

1.4 Claro houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

2. Gegevensverzameling

2.1 Voor de in artikel 3.1 omschreven doelen van de gegevensverzameling hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Voor- en achternaam;

 • Indien van toepassing tussenvoegsel(s);

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Kenteken.

3. Doel gegevensverzameling

3.1 Claro verzamelt om de volgende doeleinden uw gegevens:

 • Dienstverlening;

 • Aanbieden van gerichte vouchers of andere aanbiedingen;

 • Toekomen attentie op aangegeven geboortedatum;

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen en;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

3.2 De grondslag voor de verwerking van  deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.  

4. Gegevensverwerking nieuwsbrief

4.1 De persoonsgegevens van abonnees ten behoeve van de nieuwsbrief worden om de volgende doeleinden verzamelt;

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuws uitingen en acties.

4.2 De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt in de inschrijving van de nieuwsbrief en de daarbij behorende korting(en)

5. Bewaartermijn

5.1 Claro bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

6. Verstrekking aan derden

6.1 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

6.2 Verstrekking aan derde partijen komt voor in gevallen als:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, acties en uitnodigingen.

6.3 Claro geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Claro geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen

7. Binnen de EU

7.1 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

8. Minderjarigen

8.1 Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

9.1 Binnen de organisatie zijn passende en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

9.2 De volgende passende en organisatorische maatregelen zijn genomen:

 • Alle personen die namens Claro van uw gegevens kennis kunnen    nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Claro hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

 • Claro pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Claro test en evalueert regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

10. Recht op inzage

10.1 U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.

10.2 U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

10.3 U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

10.4 U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van deze toestemming sturen naar ons e-mailadres.

11. Klachten

11.1 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

11.2 U heeft daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.