Algemene voorwaarden

ALGEMEEN 

In het kader van deze privacy policy wordt "Claro", als synoniem gebruikt om naar de organisatie Carwash Holding B.V. te verwijzen. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door Claro schriftelijk bevestigd.

Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

 • Claro: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van (mechanisch) reiniging van motorvoertuigen.

 • cliënt: degene die, handelend voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, gebruik maakt van de diensten van Claro.

1. Uitleg gebruik

Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

2. Instructies

Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van Claro mondeling of door gebaren worden gegeven.

3. Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden

Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen: - het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door Claro is aangegeven dat de autowasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken. – de aangegeven maximum-afmetingen (hoogte, breedte, lengte, bandbreedte, band/velg hoogte, bodemspeling) mogen niet worden overschreden. – het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrippen, siervelgen of wieldoppen, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.

Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van Claro om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van Claro te melden.

4. Wasresultaat

Bij extreme vervuiling is Claro gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in wateroplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

5. Klachten

In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van Claro aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door Claro gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door Claro te kiezen programma.

6. Schade

Claro is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van €4.500,-, behoudens opzet of grove schuld. 

Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij Claro of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden om tijdens het wasproces uit te stappen en/of ramen en deuren te openen. In geval van overmacht is Claro niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een cliënt instructies niet opvolgt en/of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3. Schade, waardoor cliënt meent dat Claro aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van Claro te worden gemeld. Claro honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van Claro geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van Claro. Indien cliënt van mening is dat Claro aansprakelijk is, kan hij zich (na zich eerst tot Claro te hebben gericht) -desgewenst- contact opnemen met een onafhankelijk schade expertise bureau (zoals DEKRA) die zich over de kwestie kunnen buigen. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan één der experts een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de vermeende aansprakelijkheid van Claro. Partijen volgen de conclusie uit deze schaderapportage op, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden -op eigen kosten- een contra-expertise heeft laten uitvoeren, dat de conclusies uit het eerdere expertise rapport (grotendeels) niet onderschrijft. In dat geval zal er -wederom op kosten van ongelijk- een derde rapport worden opgesteld, door een expert die de beide experts samen hebben aangewezen. Dit rapport zal bindend zijn, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het derde rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over de vermeende aansprakelijkheid van Claro te vragen.

7. Weigeren van klanten

Claro kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

8. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op enig formulier worden door Claro verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)/AVG. Aan de hand van deze verwerking kan Claro: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de cliënt nakomen, de cliënt een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele was informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp/AVG ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij Claro aan te tekenen verzet gehonoreerd. Meer informatie omtrent Persoonsgegevens zijn te vinden in onze privacyverklaring. 

9. Betaling

 • De schulden van cliënt aan Claro zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Claro aangegeven IBAN op het tijdstip van levering. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is Claro gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente voor handelstransacties vermeerderd met 2% in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door Claro uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van cliënt tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.

 • Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. Cliënt is dan de wettelijke rente voor handelstransacties vermeerderd met 2% verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken.

 • Indien cliënt na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Claro gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die Claro in rekening brengt door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat de Claro minder schade lijdt.

10. Prijzen en acties

De rekenvoorbeelden en prijzentabellen op de website zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Lidmaatschap Claro

1.1 Een onbeperkt autowassen lidmaatschap wordt maandelijks automatisch voortgezet totdat het wordt opgezegd. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden geeft cliënt toestemming voor een maandelijkse automatische afschrijving van de lidmaatschapskosten. Cliënt is vrij, na de eerste twee maanden, om op elk moment het lidmaatschap te stoppen.

1.2 Bij het aanvragen van het lidmaatschap, betaalt cliënt de eerste keer met iDeal of Creditcard. Zo kan Claro de betaalgegevens verifiëren. Daarna betaalt cliënt maandelijks via automatische incasso.

1.3 Een lidmaatschap wordt overeengekomen voor tenminste twee maanden in combinatie met één kenteken. 

1.4 Een lidmaatschap is gekoppeld aan één Claro locatie en één kenteken, dit betekent dat cliënt dus alleen met dit kenteken gebruik kan maken van het lidmaatschap.

1.5 Cliënt kan het kenteken dat gekoppeld staat aan het lidmaatschap wijzigen na de eerste twee maanden. Dit kan maximaal twee keer per jaar. Cliënt kan het kenteken wijzigen door een mail te sturen naar info@claro-carwash.com. Cliënt zorgt dat het volgende in de mail wordt vermeld:

 • Naam van lidmaatschaphouder

 • E-mailadres waarop het lidmaatschap staat geregistreerd

 • Kenteken dat hoort bij het lidmaatschap

 • Het nieuwe kenteken

Prijs en betaling

2.1 De prijs van het lidmaatschap hangt af van het gekozen wasprogramma, zoals dat op het moment van afsluiten of verlenging van het lidmaatschap geldt. Wanneer het voertuig waarvoor het lidmaatschap is afgesloten wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot taxi’s, dan kan er besloten worden om een andere prijs voor het lidmaatschap gerekend wordt.

2.2 Claro heeft het recht de prijs van een lidmaatschap tussentijds te wijzigen. Dit zal elektronisch (per e-mail) gecommuniceerd worden naar de lidmaatschaphouder.

2.3 Bij lidmaatschap betaalt de klant een vast bedrag per maand, voorafgaand aan de maand van gebruik.

2.4 Betaling vindt plaats via automatische incasso. De lidmaatschaphouder zal Claro daartoe de noodzakelijke machtiging(en) verstrekken.

2.5 Wanneer een lidmaatschaphouder bij gebruik van een wasstraat van Claro een ander wasprogramma kiest dan het wasprogramma waarvoor het lidmaatschap geldt, dan betaalt de lidmaatschaphouder daarvoor een meerprijs bovenop de prijs die de lidmaatschaphouder voor het lidmaatschap betaalt. De meerprijs wordt door Claro in de wasstraat aan de lidmaatschaphouder kenbaar gemaakt.

3. Opzeggen

3.1 Na de eerste twee maanden kan cliënt een lidmaatschap online (in de ingelogde omgeving) opzeggen of door een mail te sturen naar info@claro-carwash.com. Cliënt zorgt dat het volgende in de mail vermeld wordt:

 • Naam van lidmaatschaphouder

 • E-mailadres waarop het lidmaatschap staat geregistreerd

 • Kenteken dat hoort bij het lidmaatschap

3.2 Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een maand. De minimale duur van het lidmaatschap is twee maanden.

4. Kortingscodes

4.1. Bij het aanschaffen van een lidmaatschap kan de cliënt een kortingscode invoeren. Deze dient ingevoerd te worden voordat de betaling wordt voldaan. De kortingscode is niet met terugwerkende kracht te gebruiken.

4.2 Het is niet mogelijk om meer dan één korting of kortingscode te gebruiken.

5. Gebruik

5.1 Een lidmaatschap is gekoppeld aan één kenteken, dit betekent dat de cliënt alleen met dit kenteken gebruik kan maken van het lidmaatschap. Bij aankomst bij één van onze wasstraten wordt het kenteken direct herkend door de kassa en kan er gebruik worden gemaakt van het lidmaatschap.

5.2 Aan de kassa bij één van onze wasstraten is er de mogelijkheid om een bijbetaling te doen voor een duurder programma. Het verschil betaalt de cliënt dan bij aan de kassa.

6. Wijzigingen

6.1 Claro kan de lidmaatschap en de prijzen van onze service van tijd tot tijd wijzigen. 

7. Her-activeren

7.1 Wanneer de cliënt een lidmaatschap heeft opgezegd en opnieuw lid wilt worden, bestaat er een mogelijkheid dat een abonnement niet meer beschikbaar is.

8. Algemeen

8.1 Cliënt moet minimaal achttien jaar of ouder zijn.

8.2 Als de cliënt meer wilt weten over onze service of als cliënt hulp nodig heeft met een lidmaatschap, kan cliënt onze veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen via info@claro-carwash.com.

8.3 Claro behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

9. Communicatie

9.1 Elektronische communicatie. Claro stuurt cliënt informatie over een lidmaatschap (zoals wijzigingen en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, via e-mail naar het e-mailadres dat cliënt heeft opgegeven bij de registratie.

10. Uitzonderingen op het lidmaatschap

10.1   Voor Taxi's en andere commerciële kenteken gebonden auto's wordt een ander tarief gerekend, namelijk €47,50 en is enkel het programma 3 beschikbaar. Bij aanvraag zal verwezen worden naar het contact opnemen met info@claro-carwash.com voor dit abonnement.

10.2 Bedrijfsauto’s met groene kentekenplaten en busjes (óók taxibusjes) zijn uitgesloten van abonnementen.

10.3 Het is niet toegestaan/mogelijk om twee keer op één dag met hetzelfde kenteken te wassen, dit geldt ook voor een overwassing.

10.4 Lidmaatschaphouder heeft geen recht op een vergoeding wanneer de wasstraat in storing dan in onderhoud is.